.:: VietSmile ::. Event - Printing - Advertising

Hy g?i ngay cho chng ti


You are here: Home Tham kh?o ! B?y y?u t? cho m?t nhn hi?u m?nh!

Nhn hi?u kinh doanh trong m?t th? tr??ng m th? hi?u tiu dng s? d?ng s?n ph?m ? ?n ??nh th nhn hi?u ? ???c ?nh gi cao h?n.

V d? nh? nhn hi?u th?c ph?m ho?c b?t gi?t s? ???c ?nh gi cao h?n nhn hi?u qu?n o hay n??c hoa v th? hi?u tiu dng c th? thay ??i r?t nhanh chng khi?n cc nhn hi?u th?i trang hay n??c hoa d? b? l?i th?i.

M hnh ?o l??ng nhn hi?u c?a Interbrand r?t c ch cho b?n trong vi?c ?o l??ng nhn hi?u c?a mnh. Sau ?y l nh?ng ?i?m chnh b?n c?n l?u ?? bi?t ???c th? m?nh nhn hi?u c?a b?n l g v t? ? xy d?ng v pht tri?n nhn hi?u ?.

B?y y?u t? cho m?t nhn hi?u m?nh Th? tr??ng: 10% c?a s?c m?nh nhn hi?u. Nhn hi?u kinh doanh trong m?t th? tr??ng m th? hi?u tiu dng s? d?ng s?n ph?m ? ?n ??nh th nhn hi?u ? ???c ?nh gi cao h?n. V d? nh? nhn hi?u th?c ph?m ho?c b?t gi?t s? ???c ?nh gi cao h?n nhn hi?u qu?n o hay n??c hoa v th? hi?u tiu dng c th? thay ??i r?t nhanh chng khi?n cc nhn hi?u th?i trang hay n??c hoa d? b? l?i th?i.
S? ?n ??nh: 15% s?c m?nh nhn hi?u. Nhn hi?u ???c hnh thnh tr??c th??ng ???c ?nh gi cao h?n ? b?t c? th? tr??ng no v h? ? c nhi?u khch hng trung thnh. V d? nh? nhn Honda s? ???c ?nh gi cao h?n Yamaha v Honda ? vo th? tr??ng Vi?t Nam t? r?t lu ??n n?i ng??i tiu dng s? d?ng t? honda khi mu?n ni ??n m?t chi?c xe my.
D?n ??u: 25% s?c m?nh nhn hi?u. M?t nhn hi?u d?n ??u th? tr??ng c gi tr? r?t cao v n ? chi?m ???c ?u th? v? th? ph?n. V d? nh? nhn hi?u Toyota s? tr? nn ngy cng m?nh v ? d?n ??u trong ngnh t Vi?t Nam.
Xu h??ng l?i nhu?n: 10% s?c m?nh nhn hi?u. Interbrand cho r?ng nhn hi?u c m?t xu h??ng thu ???c l?i nhu?n trong di h?n s? c s?c m?nh h?n cc nhn hi?u khc do duy tr ???c s? ?n ??nh v g?n g?i v?i ng??i tiu dng.
S? h? tr?: 10% s?c m?nh nhn hi?u. Nhn hi?u ???c ch tr?ng ??u t? v h? tr? s? m?nh h?n cc nhn hi?u khc. Tuy nhin, vi?c h? tr? ny khng nh?ng v? m?t s? l??ng m cn v? m?t ch?t l??ng.
Gi?i h?n ??a l: 25% s?c m?nh nhn hi?u. Nh?ng nhn hi?u ? hi?n di?n v ???c ch?p nh?n trn th? gi?i s? m?nh h?n cc nhn hi?u vng ho?c qu?c gia v chng t b? t?n th??ng do c?nh tranh. Nh?ng nhn hi?u ny c ti s?n nhn hi?u r?t l?n.
S? b?o v?: 5% s?c m?nh nhn hi?u. Nhn hi?u ???c b?o v? b?ng lu?t php v b?n quy?n qu?c t? l y?u t? cu?i cng c?a m hnh ?o l??ng ?? m?nh nhn hi?u c?a Interbrand.
M hnh ny c?ng khng hon ton hon h?o nh?ng n ??a ra nh?ng ch? d?n nh?t ??nh cho ch? s? h?u nhn hi?u. B?n c?ng nn t? h?i mnh li?u mnh c?n lm g ?? xy d?ng nhn hi?u c?a mnh m?nh h?n.

?o l??ng 7 y?u t? c?a m?t nhn hi?u m?nh:

  1. Th? tr??ng: 10%
  2. S? ?n ??nh: 15%
  3. D?n ??u: 25%
  4. S? h? tr?: 10%
  5. Xu h??ng l?i nhu?n: 10%
  6. Gi?i h?n ??a l: 25%
  7. S? b?o v?: 5%

S?u t?m - www.vietsmile.com.vn