In

“H? th?ng nh?n di?n th??ng hi?u” là s? di?n ??t b?n s?c c?a m?t công ty b?ng h́nh ?nh thông qua vi?c s? d?ng v?n t? và các bi?u t??ng. H? th?ng nh?n di?n Th??ng hi?u g?m nh?ng y?u t? nh?n bi?t c?u thành th??ng hi?u ???c th? hi?n m?t cách ??ng b?, nh?t quán t?o nên ??c ?i?m riêng giúp phân bi?t th??ng hi?u ?ó v?i nh?ng th??ng hi?u khác.

H? th?ng nh?n di?n Th??ng hi?u ???c b?t ??u b?ng tên (Brand name) và Bi?u tr?ng (Logo) Th??ng hi?u, nó ???c xây d?ng d?a trên s? k?t h?p c?a nhi?u y?u t? mang tính ??ng b? và nh?t quán c?a Th??ng hi?u, t? nh?ng ?ng d?ng c? b?n nh?t trong kinh doanh là t?m Danh thi?p cho ??n m?t website hay m?t chi?n l??c qu?ng cáo r?m r?. H? th?ng nh?n di?n Th??ng hi?u làm t?ng thêm nh?n th?c v? Th??ng hi?u, xây d?ng tính ?n ??nh và v? th? c?a Doanh nghi?p trên th??ng tr??ng.


H? th?ng nh?n di?n Th??ng hi?u hi?u m?nh ph?i có m?t ư t??ng c? th?, khác bi?t, d? nh?, ?áng tin c?y, uy?n chuy?n, linh ??ng và ph?i th? hi?n ???c m?t b?n s?c V?n hóa riêng. ?i?u c?n thi?t ?? phát huy tính hi?u qu? c?a m?t HTND Th??ng hi?u là tính ??i chúng.

 


H? th?ng nh?n di?n Th??ng hi?u là m?t công c? qu?ng bá Th??ng hi?u h?u hi?u, nó là m?t tài s?n c?n ph?i ???c ch?m sóc, qu?n tr? và ??u t? m?t cách sâu r?ng và dài lâu.