.:: VietSmile ::. Event - Printing - Advertising

Hy g?i ngay cho chng ti


You are here: Home Tham kh?o !

H? th?ng nh?n di?n th??ng hi?u l s? di?n ??t b?n s?c c?a m?t cng ty b?ng hnh ?nh thng qua vi?c s? d?ng v?n t? v cc bi?u t??ng. H? th?ng nh?n di?n Th??ng hi?u g?m nh?ng y?u t? nh?n bi?t c?u thnh th??ng hi?u ???c th? hi?n m?t cch ??ng b?, nh?t qun t?o nn ??c ?i?m ring gip phn bi?t th??ng hi?u ? v?i nh?ng th??ng hi?u khc.

H? th?ng nh?n di?n Th??ng hi?u ???c b?t ??u b?ng tn (Brand name) v Bi?u tr?ng (Logo) Th??ng hi?u, n ???c xy d?ng d?a trn s? k?t h?p c?a nhi?u y?u t? mang tnh ??ng b? v nh?t qun c?a Th??ng hi?u, t? nh?ng ?ng d?ng c? b?n nh?t trong kinh doanh l t?m Danh thi?p cho ??n m?t website hay m?t chi?n l??c qu?ng co r?m r?. H? th?ng nh?n di?n Th??ng hi?u lm t?ng thm nh?n th?c v? Th??ng hi?u, xy d?ng tnh ?n ??nh v v? th? c?a Doanh nghi?p trn th??ng tr??ng.

Đọc thêm...

Nhn hi?u kinh doanh trong m?t th? tr??ng m th? hi?u tiu dng s? d?ng s?n ph?m ? ?n ??nh th nhn hi?u ? ???c ?nh gi cao h?n.

V d? nh? nhn hi?u th?c ph?m ho?c b?t gi?t s? ???c ?nh gi cao h?n nhn hi?u qu?n o hay n??c hoa v th? hi?u tiu dng c th? thay ??i r?t nhanh chng khi?n cc nhn hi?u th?i trang hay n??c hoa d? b? l?i th?i.

M hnh ?o l??ng nhn hi?u c?a Interbrand r?t c ch cho b?n trong vi?c ?o l??ng nhn hi?u c?a mnh. Sau ?y l nh?ng ?i?m chnh b?n c?n l?u ?? bi?t ???c th? m?nh nhn hi?u c?a b?n l g v t? ? xy d?ng v pht tri?n nhn hi?u ?.

Đọc thêm...

N?u ai ? t?ng lm vi?c trong l?nh v?c ti?p th?, qu?ng co th khng l? g v?i cc k hi?u C () , R (),TM () tuy n ch? l nh?ng k hi?u nh? nh? nh?ng r?t quan tr?ng ??i v?i m?t th??ng hi?u. Nh?ng c m?t s? chuyn gia v? thi?t k? k? s?n ph?m hay thi?t k? h? th?ng nh?n di?n th??ng hi?u cho khch hng khi h?i v? ngh?a c?a 3 k hi?u C (), R (), TM () nh? th? no th h? tr? l?i l: ngh?a nh? nhau h?t ?y !

Logo FSC Canada B?t ngu?n t? vi?c gi?i thch cc k hi?u, l k hi?u c?a Copyrighted, ngh?a l b?n quy?n, ?y l m?t t?p h?p t?t c? cc quy?n l?i cho vi?c s? d?ng v quy?n s? h?u ??i v?i m?t s?n ph?m, d?ch v? hay m?t t??ng no ?, nghim c?m t?t c? m?i t? ch?c, c nhn s? d?ng m?t s?n ph?m, d?ch v? hay m?t t??ng no ? n?u ch?a ???c s? ??ng c?a ng??i s? h?u (C? quan qu?n l s? b?o h? t?t c? cc quy?n l?i h?p php ny).

Đọc thêm...