.:: VietSmile ::. Event - Printing - Advertising

Hy g?i ngay cho chng ti


.:: VietSmile ::. Event - Printing - Advertising
You are here: Home

.:: VietSmile ::. Event - Printing - Advertising.:: VietSmile ::. Event - Printing - Advertising ???c thnh l?p vo ??u n?m 2007, bao g?m nh?ng thnh vin tr?, kinh nghi?m, nhi?t huy?t v ?am m sng t?o, dm ngh?, dm lm.

Tr?i qua bu?i ??u kh kh?n c?a cu?c kh?ng ho?ng kinh t? (t? thng 12/2007 ??n thng 07/2009), VietSmile ? d?n t?ng b??c c?ng c? ???c v? th? trong ngnh Qu?ng co - In ?n. Nh?ng cu h?i lun ???c ??t ra l nh?ng thch th?c khng nh? v kh v??t qua n?u nh? khng c s? ??t ph v t? lm m?i mnh. C th? ni, VietSmile ? ?p ?ng ngoi kh? n?ng mong ??i c?a nh?ng ng??i sng l?p.

T? ?, nhi?u s? ??i m?i d?n xu?t hi?n, th? hi?n b?n l?nh, kinh nghi?m v lng nhi?t huy?t c?a ??i ng? lnh ??o, ?nh d?u b??c chuy?n mnh theo h??ng chuyn nghi?p. Ph??ng chm c?a VietSmile lun mang tnh m?, h? th?ng t? ch?c, qu?n l nhn s? ???c thi?t l?p trn c? s? tn tr?ng, s?n sng chia s? kinh nghi?m, l y?u t? quan tr?ng hng ??u trong m?t doanh nghi?p.

Qu kh? ? qua, .:: VietSmile ::. Event - Printing - Advertising lun t? ho, nh?ng khng v th? m d?ng l?i. Cc thnh vin c?a VietSmile s? lun chung s?c h?n n?a ?? cng nhau xy d?ng m?t VietSmile v?ng m?nh v chuyn nghi?p h?n.

Thnh cng c?a b?n chnh l thnh cng c?a chng ti

5 l do ?? b?n h?p tc v?i chng ti

Gi tr? c?a ??ng ti?n
C?n c? vo nhu c?u v ngn sch c?a b?n, chng ti cung c?p cc d? n v?i m?t m?c gi c?nh tranh v c? ??nh.
B?n bi?t s? tr? bao nhiu ti?n, v b?n s? nh?n ???c nh?ng g cho s? ti?n b?n ? b? ra ?.
Khng c b?t ng? !

Kinh nghi?m ? tr?i qua
Lm vi?c v?i VietSmile c ngh?a l lm vi?c v?i m?t ??i ng? c tnh chuyn nghi?p cao, c chuyn mn v nhi?u n?m kinh nghi?m.
Tnh ?am m, sng t?o, nhi?t huy?t s? v??t qu s? mong ??i c?a b?n !

Ch?t l??ng v??t tr?i

Ch?t l??ng v??t tr?i
Chng ti khng tin s? nhanh chng v r? ti?n. Chng ti in ?n nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao, s? d?ng v?t li?u cao c?p c?ng nh? nhn cng dy d?n kinh nghi?m.
Lm hi lng khch hng l cch t? qu?ng co v xy d?ng uy tn, th??ng hi?u c?a chng ti !

Trung thnh, t?n t?y


Chng ti lin t?c tm ki?m m?i gi?i php ?? ?p ?ng ph h?p v?i m?c tiu doanh nghi?p c?a b?n.
Ngoi ra, chng ti tin r?ng vi?c b?o ??m b m?t v? thng tin cho khch hng l cha kha cho m?t m?i quan h? t?t.
N? l?c v??t m?i kh kh?n !

V??n t?i thnh cng
Chng ti c? g?ng cung c?p nh?ng t??ng sng t?o, thi?t k? th??ng hi?u, in ?n qu?ng co, cc gi?i php n?ng ??ng v hi?u qu? ?? b?n lun n?i b?t h?n cc ??i th? c?nh tranh t?o nn s? thnh cng trong ngnh ngh? c?a b?n.
Thnh cng c?a b?n chnh l thnh cng c?a chng ti.

Hiện có 16 khách Trực tuyến

H? tr? tr?c tuy?n

 border=
Phng Kinh doanh
Mr. Bnh - 0902 464 533

 border=
Phng K? Thu?t
Mr. Duy - 0932 236 788

Lin k?t qu?ng co

Vietcharm TRAVEL
Truy?n thng T? L?p

??a ch? lin h?

.:: VietSmile ::. Event - Printing - Advertising
Cng ty TNHH Qu?ng co - Th??ng m?i N? C??I VI?T

A 154A L Cao Lng, P. Ha Th?nh, Q. Tn Ph, Tp.HCM
T (08) 6264 0466 - 6264 0468
F (08) 3974 8362
E sales@vietsmile.com.vn
W www.vietsmile.com.vn