.:: VietSmile ::. Event - Printing - Advertising

Hy g?i ngay cho chng ti


You are here: Home Download !

Winrar 3.93 - 2010 Full

Winrar 3.93 - 2010 FullWinRAR  l ch??ng trnh nn v gi?i nn m?nh nh?t v ph? bi?n nh?t hi?n nay. N c kh? n?ng nn nh? d? li?u h?n nhi?u so v?i ??nh d?ng ZIP thng th??ng. B?n c th? dng n ?? nn nh? cc file ?? ti?n cho vi?c g?i email, hay truy?n t?i file qua internet.

WinRAR c nhi?u ch? ?? nn thch h?p cho nhi?u m?c ?ch khc nhau: nh? chia nh? file nn ra thnh nhi?u ph?n, ??t m?t kh?u cho file nn, t?o file nn t? bung, B?n c th? ch?n m?c ?? nn khc nhau ?? thu ???c kch th??c nn t?i ?u.

Download Here: Download Here

Home Page: http://www.rarlab.com/

Đọc thêm...

Vietkey 2007 B?n Full - B? g ti?ng vi?t m?i nh?tVietKey c kch th??c r?t nh? g?n, ch? c?n 2 file VKNT.EXE v VKNTDLL.DLL l ?? ?? ch?y, VietKey chi?m r?t t b? nh? v resource c?a h? th?ng nn khng lm ?nh h??ng ??n cc ch??ng trnh khc. Ch? c?n Share 2 file trn, VietKey c th? ch?y t?t trong t?t c? cc mi tr??ng m?ng Novell Netware, Microsoft Network...

VietKey c th? nhng ???c ti?ng Vi?t trong h?u h?t cc ?ng d?ng 16-bit v 32-bit trong mi tr??ng Windows 32-bit: MS Word, WordPerfect, MS Excel, Access, Foxpro. VietKey c th? ch?y ???c trong cc ch??ng trnh QuarkXpress, Ventura l nh?ng ph?n m?m ch? b?n ?i?n t? chuyn nghi?p m t c ch??ng trnh g ti?ng Vi?t khc c th? ch?y ???c.

Download Here: Download Here

Đọc thêm...

UniKey 2010 - Unikey 4.0 RC2

UniKey 2010 - Unikey 4.0 RC2?? g cc ch? ci Vi?t c d?u b?n ph?i g ch? ci chnh tr??c, sau ? g cc d?u thanh, d?u m?, d?u mc. Cc ki?u g ti?ng Vi?t khc nhau s? quy ??nh cc phm b?m khc nhau cho cc d?u thanh, d?u m? v d?u mc. Tuy b?n c th? g phm d?u ngay sau cc ch? ci g?c, nh?ng ?i?u ny d? d?n ??n vi?c b? d?u khng nh?t qun. V d?: ch? ton c th? ???c vi?t thnh tan. V?i UniKey, b?n nn g d?u ? cu?i t? v UniKey s? lun t? ??ng ??t d?u ?ng vo ch? ci c?n thi?t.

Download Here: Download Here

Homepage: http://unikey.vn/vietnam/

Đọc thêm...